EETU lausui työttömyysturvasta

24.10.2019 klo 14:14
EETU ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömyysturvalain 3 luvun 1§:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi

Eläkeläisliittojen etujärjestö ry katsoo, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee ikämyönteisemmän työkulttuurin. Ikään perustuva syrjintä tulee kitkeä pois. Tähän voidaan osin vaikuttaa lainsäädännöllä. Ikääntyneiden työntekijöiden osaamista ja voimavaroja ei nyt hyödynnetä riittävästi ja ikääntyneiden työllisyysasteet ovat pysyneet Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita alempana.

Alempi työllisyysaste vanhemmissa työikäluokissa tarkoittaa menetyksiä verotuloina ja eläkemaksuina. Yksilön tasolla iästä johtuva työttömyys ilmenee monesti osattomuuden kokemisena. Yhteiskunnan suuntaan tämä heijastuu sosiaali- ja terveydenhuollon korkeampina kustannuksina.

Työmarkkinatuen varaan joutuvien iäkkäisiin kohdistuu yhteiskunnallisen osattomuuden riski sekä toimeentuloturvan tarpeen syntyminen, sillä iäkkäät tarvitsevat muita useammin esimerkiksi terveydenhuollon palveluita. Niiden omavastuuosuudet sekä lääkkeiden omavastuuosuudet voivat muodostua esteeksi hoidon saamiselle. Muutos ei saisi syrjäyttää iäkkäitä ihmisiä sosiaalisesti ja taloudellisesti heikkoon tilanteeseen.

EETU ry vaatii, että nostettaessa työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden ikärajaa 61 ikävuodesta 62 ikävuoteen, on työttömänä oleville yrittäjille turvattava samat oikeudet työttömyyspäivärahan lisäpäiviin kuin ansiotyössä olleille työttömille.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

koostuu seuraavista tahoista:

 

               Eläkeliitto ry                                                              

               puheenjohtaja Raimo Ikonen

               toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

 

               Eläkeläiset ry                                                             

               puheenjohtaja Martti Korhonen

               toiminnanjohtaja Jan Koskimies

 

               Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry                   

               puheenjohtaja Simo Paassilta

               toiminnanjohtaja Timo Kokko

 

              Kansallinen senioriliitto ry                                    

              puheenjohtaja Anneli Taina

              toiminnanjohtaja Matti Niiranen

 

             Kristillinen Eläkeliitto ry                                        

             puheenjohtaja Leea Hiltunen

             toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

 

             Svenska pensionärsförbundet rf                        

             puheenjohtaja Ole Norrback

             toiminnanjohtaja Berit Dahlin  

 

Lausunto PDF-muodossa