EETU ry:n lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

13.06.2019 klo 14:45

Valtiovarainministeriö                                                 Lausunto

valtiovarainministeriö@vm.fi

 

Viitteet: VM093:00/2018                                              13.6.2019

VM/1272/03.01.00/2018

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kannattaa sitä, että tukipalvelulaki mahdollistaa valtuutuksen tai muun tahdonilmauksen tekemisen ja sen perumisen Väestörekisterikeskuksen (VRK) tai jonkun muun käyttäjäorganisaation toimipisteessä. Tämä on tärkeää erityisesti niille ihmisille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita.

Palvelupisteessä asioidessaan tahdonilmaisun antajan on tärkeää saada rekisteröivän organisaation edustajalta neuvontaa valtuutusta luodessaan. EETU ry katsoo, että rekisteröivän organisaation rekisteröintitehtävää hoitavan henkilökunnan on oltava tehtävään koulutettuja.  Käyttäjäorganisaatiolle on asetettava käyttöehdoissa velvollisuus tarkastaa valtuutuksen sisältö yhdessä tahdonilmaisun antajan kanssa ennen valtuutuksen vahvistamista.

Käyttövelvoitteen lisääminen asiointivaltuutuspalvelun osalta on mielestämme hyvä asia. Ehdotus vähentää myönteisellä tavalla viranomaisten tarvetta päällekkäisten valtuutuspalveluiden käytölle ja vähentäisi myös kustannuksia.

Uudessa esityksessä todetaan edelleen, että joissakin tapauksissa voisi silti olla perusteltua, että käyttäjäorganisaatio voidaan vapauttaa asiointivaltuutuspalvelun käyttämisestä. Asiointivaltuutuspalvelun sijasta käytettäisiin tällöin erillistä kyselypalvelua.

EETU ry kysyy, että jos tavoitteena on yksi asiointivaltuutuspalvelu, mitkä voisivat olla tapauksia, jossa olisi perusteltua käyttää erillistä kyselypalvelua? Kriteerit vapautuksien antamisesta on EETU ry:n mielestä oltava tiukat.

Valtionkonttorilla ja Väestörekisterikeskuksella on mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta palvelun käytöstä maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettu julkisoikeudellista suoritteesta perittävä maksu.

Mikäli tukipalvelut säädetään maksullisiksi, käyttäjäorganisaatioiden kannalta kustannuksista on oltava tarkempi arvio sekä selvät ja läpinäkyvät perusteet maksullisuudelle. Esityksessä todetaan, että tunnistuspalveluiden tuottamiskustannukset nousevat huomattavasti.

EETU ry ei hyväksy sitä, että VRK:n käyttäjäorganisaatiolta mahdollisesti perimät maksut lopulta siirrettäisiin loppukäyttäjän eli kansalaisten maksettavaksi. Näin ei saa tapahtua. Uudessa esityksessä ei edelleenkään millään tavalla suljeta pois sitä, että maksut siirtyvät palvelun käyttäjien maksettavaksi.

Mielestämme uudistuksen yhteydessä on turvattava riittävät määrärahat Väestörekisterikeskukselle ja avustavina organisaatioina toimiville julkisen sektorin käyttäjäorganisaatioille. Tämä on varmin keino estää mahdollisten tukipalveluiden palvelumaksujen siirtäminen loppukäyttäjän maksettavaksi.

EETU ry:n kantoja tukipalvelulakiin on perusteltu yksityiskohtaisemmin lausunnossa, jonka annoimme 7.8.2018.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

jäsenjärjestöjä ovat seuraavat valtakunnalliset eläkeläisliitot:

 

Eläkeliitto ry                                             

puheenjohtaja Raimo Ikonen

toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

 

Eläkeläiset ry        

puheenjohtaja Martti Korhonen

toiminnanjohtaja Jan Koskimies

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry             

puheenjohtaja Simo Paassilta

toiminnanjohtaja Timo Kokko

 

Kansallinen senioriliitto ry                            

puheenjohtaja Anneli Taina

toiminnanjohtaja Matti Niiranen

 

Kristillinen Eläkeliitto ry 

puheenjohtaja Leea Hiltunen

toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

 

Svenska pensionärsförbundet rf                  

puheenjohtaja Ole Norrback

toiminnanjohtaja Berit Dahlin    

 

PDF lausunto 13.6.2019

PDF lausunto 7.8.2018

--------------------------------------------------------------------

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto ry toimii EETU:n puheenjohtajajärjestönä ja Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina EETU:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. YHTEYSTIEDOT Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliitot: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf